Idi na sadržaj

Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu

Ustanove kulture

Kontakt

Tel: 034/370 299; 370 225
E-mail: ubkg@kg.ac.rs
Web: www.ub.kg.ac.rs
Adresa: Ulica slobode bb, Kragujevac


ISTORIJAT I ORGANIZACIJA


Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu osnovana je 1977. godine kao biblioteka opštenaučnog karaktera otvorenog tipa, čija je delatonost u funkciji nastavnonaučnih i istraživačkih procesa na Univerzitetu. Ova institucija ima status samostalne biblioteke.
Biblioteka je smeštena u delu zgrade Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Koristi prostor od 1.500 m2, koji se sastoji od radnih prostorija, čitaonice sa 200 radnih mesta i više magacina (depoa) za smeštaj knjiga. Radno vreme biblioteke je od 8 do 19 časova svakog radnog dana.

Knjižni fond Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu sastoji se od 85.000 primeraka domaće i strane knjige, 1.500 primeraka doktorskih disertacija i magistarskih teza odbranjenih na fakultetima Univerziteta u Srbiji, kao i 105 naslova stranih časopisa i 100 naslova domaćih časopisa.
Celokupan knjižni fond je kataloški obrađen, nalazi se u računarskoj bazi Biblioteke i dostupan je korisnicima. Biblioteka koristi jedinstven programski paket COBISS, zasnovan na sistemu uzajamne katalogizacije. Svoju delatnost Biblioteka obavlja u okviru sledećih odeljenja: Odeljenje nabavke i obrade, Odeljenje fondova, zaštite i cirkulacije, Odeljenje za informacionu i referalnu delatnost, i Služba za pravne, opšte i finansijske poslove.

Biblioteka poseduje i internet učionicu.


ZAPOSLENI


U Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu ukupno je devetnaest stalno zaposlenih. Broj zaposlenih žena je sedamnaest, dok je muškaraca dvojica.Obrazovna struktura zaposlenihRadno mesto

Broj izvršilaca

Bibliotekar

6

Viši knjižničar

3

Samostalni knjižničar

5

PROGRAMI I PROJEKTI

Univerzitetska biblioteka pruža i sledeće usluge: nabavlja i obrađuje bibliotečku građu od značaja za Univerzitet, kako za studente, tako za sve nastavno-naučne radnike, kao i za ostale građane; razvija bibliografsku-informativnu delatnost i saradnju sa ostalim bibliotekama; izdaje bibliografije radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Kragujevcu (na pet godina); bibliografije doktorskih disertacija i magistarskih teza branjenih na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu; organizuje kurseve u cilju edukacije korisnika, organizuje: promocije knjiga, izložbe, savetovanja, književne večeri i dr. Takođe, Biblioteka pruža pomoć ostalim bibliotekama u obradi knjiga, formiranju kataloga, izradi bibliografija, organizovanju stručne delatnosti.
Svu literaturu koju ne poseduje u svojim fondovima, Biblioteka svojim korisnicima obezbeđuje putem međubibliotečke pozajmice u zemlji i inostranstvu. Međubibliotečka pozajmica u zemlji obavlja se sa: Univerzitetskim bibliotekama u Beogradu i Nišu, Narodnom bibliotekom u Beogradu, kao i sa Maticom srpskom iz Novog Sada.
Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni