Idi na sadržaj

Glavni meni:Grad
Sombor

Sombor se prvi put spominje 1360. godine kao naseobina na posedu vlastelina pod imenom Cobor, a prvo puno ime naseobine nosi naziv Cobor-Sent-Mihalj. Uslov da naseobina zasluži ime svetitelja bio je njen ubrzan razvoj i izgradnja crkve. Od svog začetka, pripadala je mađarskom kraljevstvu sve do 1541. godine, kada je osvajanjem Turaka ušla u sastav Otomanskog carstva. U to vreme, prilikom povlačenja Ugara na sever, došlo je do promene imena naselja, kada je pravoslavno srpsko stanovništvo počelo da prilagođava ugarski naziv Cobor svom jeziku u naziv Sombor. Od 1687. godine grad je pod Habzburškom vlašću, a tek 1749. godine za vreme vladavine carice Marije Terezije uspeva da se izbori za nezavisan status slobodnog kraljevskog grada. Oslobođenjem Sombor stupa na prag građanskog društva i počinje ubrzani razvoj. Godine 1786. postaje stalno sedište Bačko-bodroške županije u čijem sastavu su bili Subotica i Novi Sad.

Grad Sombor administrativni centar Zapadnobačkog okruga. Nalazi se na krajnjem severo-zapadu Republike Srbije, 175 km severozapadno od Beograda i 220 km južno od Budimpešte. Teritorija opštine Sombor se prostire na površini od 1.177,22 kilometara kvadratinh. Prema poslednjim popisu iz 2002. godine u Somboru živi ukupno 97.263 stanovnika, od toga u samom gradu živi 51.47stanovnika, a u 31 naseljenih mesta 45.792 stanovnika.
Na teritoriji grada Sombora žive pripadnici 21 nacionalnosti. Većinsko stanovništvo je srpske nacionalnosti, zatim mađarske (12,73%), hrvatske (8,33%), bunjevačke (2,81%), crnogorske, jugoslovenske, albanske, bošnjačke, bugarske, goranske i makedonske nacionalnosti. Tu su još i predstavnici nemačke, romske (415), rumunske (250), rusinske (75), slovačke (117), slovenačke (81), ukrajinske (27) i češke (16) nacionalnosti.


Kultura

U Somboru postoji šest ustanova kulture čiji je osnivač grad: Narodno pozorište Sombor, Galerija "Milan Konjović", Istorijski arhiv Sombor, Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki", Gradski muzej Sombor i Kulturni centar "Laza Kostić". Takođe, u okviru budžetske stavke dotacije NVO, sredstva iz gradskog budžeta u određenoj meri izdvajaju se i za udruženja koja se bave kulturom.
U gradu Somboru postoje sledeće ustanove iz oblasti obrazovanja: šest osnovnih škola u gradu i 20 u naseljenim mestima kao i šest srednjih škola. U gradu postoji još i jedna osnovna muzička škola, jedna škola za obrazovanje odraslih, kao i jedna škola za obrazovanje dece sa posebnim potrebama. Od visokoškolskih ustanova u Somboru postoje: Pedagoški fakultet, kao deo Novosadskog Univerziteta i dva privatna fakulteta. Od lokalnih medija u Somboru postoje: Somborske novine, RTV Spektar, Radio Sombor.

Lokalna samouprava

Gradska vlast Sombora organizovana je kroz četiri organizacione jedinice. Za oblast kulture zaduženo je Odeljenje za društvene delatnosti u kojem postoji osoba koja je nadležna za kulturu, koja istovremeno prati rad ustanova kulture čiji je osnivač grad Sombor i aktivno učestvuje u rešavanju problema u oblasti kulture. I u okviru gradskog veća postoji član nadležan za kulturu koji aktivno učestvuje u radu Odeljenja za društvene delatnosti.
Sombor ima i stručnu komisiju koja vrši izbor projekata koji se finansiraju iz budžeta grada. Komisiju imenuje Gradonačelnik na period od godinu dana, a odluke komisije su obavezujuće. Pored komisije, grad ima i skupštinsko radno telo nadležno za kulturu – Odbor za obrazovanje, prosvetu i kulturu koje se bavi pitanjima i razmatra predloge koji se tiču razvoja i unapređenja kulture i prosvete i predlaže Skupštini donošenje odgovarajućih odluka iz njene nadležnosti.
Grad ima strategiju socijalnog i ekonomskog razvoja u kojima se razmatra kulturni razvoj.


Prema proceni Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave, osnovni problemi i prioriteti u kulturi grada su sledeći:


Glavni problemi u kulturi:

1.Nedostatak sredstava za programe
2.Nedostatak sredstva za renoviranje objekata iu
3.Nedovoljna saradnja ustanova kulture na lokalnom nivou

Prioriteti za razvoj kulture:

1.Opremanje ustanova kulture
2.Savremeno
stvaralaštvo
3.Edukacija z
aposlenih u kulturi

Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni